• 80197e
  • ff5400
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی تکنامه به همراه کدهای RGB و HEX

تکنامه یک خبرنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایرانی بود که همکنون به فعالیت خود پایان داده است.

تکنامه از رنگ‌های سرخابی و نارنجی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کرد.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند تکنامه را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند تکنامه هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
80197e
RGB
128, 25, 126
HSL
301, 67.3, 30
HEX
ff5400
RGB
255, 84, 0
HSL
20, 100, 50